StatutSTATUT FUNDACJI

INSTYTUT JANA OLSZEWSKIEGO

 

§1

 1.  Stawający, zwani dalej Fundatorami, oświadczają, że ustanawiają Fundację pod nazwą Fundacja „Instytut Jana Olszewskiego”, zwaną w dalszej części Statutu „Fundacją”.
 2. „Fundacja” działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku i innych przepisów obowiązującego prawa, oraz na podstawie niniejszego statutu
 3. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 4. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Warszawa. Do właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić również działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i zagranicą.
 6. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 7. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może być członkiem innych organizacji krajowych lub międzynarodowych, a także członkiem spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, udziałowcem lub akcjonariuszem polskich i zagranicznych spółek kapitałowych oraz innych osób prawnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach, oraz na warunkach określonych stosowną umową.
 8. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2

 1. Celem Fundacji jest upowszechnianie dorobku i postaci premiera Jana Olszewskiego, postaw patriotycznych oraz myśli niepodległościowej i chrześcijańsko-społecznej.
 2. Cel Fundacji jest realizowany przez:
  • promowanie celów Fundacji w szkołach i uczelniach;
  • współpraca z instytucjami państwowymi i społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej i wystawienniczej;
  • organizowanie konferencji;
  • prowadzenie lub zlecanie opracowań i analiz w zakresie ekonomicznym, prawnym lub społecznym;
  • organizowanie i finansowanie prowadzenia kampanii promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych;
  • organizowanie i finansowanie inicjatyw społecznych;
  • współpracę ze społecznościami lokalnymi oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi.

§3

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 18.000.00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych), na który składają się wpłaty fundatorów: tj.:
  1. Cezary Robert Alka;
  2. Zbigniew Ćwikła;
  3. Krzysztof Duszak;
  4. Stanisław Mieczysław Gebhardt;
  5. Zbigniew Girzyński;
  6. Arkadiusz Głuszczuk;
  7. Dawid Bohdan Jackiewicz;
  8. Bartosz Józef Kownacki;
  9. Michał Tomasz Król;
  10. Grzegorz Andrzej Lorek;
  11. Andrzej Paweł Łysakowski;
  12. Tomasz Maciej Markowski;
  13. Lucjan Nowakowski;
  14. Edward Tomasz Połaski;
  15. Paweł Janusz Poncyljusz;
  16. Filip Michał Rdesiński;
  17. Wojciech Sadren;
  18. Piotr Roman Zwara
   zwanych danych Fundatorami
 1. Każdy z Fundatorów dokonał wpłaty po 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).

 §4

 1.  Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  • darowizn, spadków i zapisów,
  • dotacji,
  • zbiórek, imprez publicznych, loterii,
  • majątku Fundacji.
 1. Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację wymaga zmiany statutu.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia bezspornym jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Przyjęcie spadku może nastąpić tylko z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§5

 1.  Organami Fundacji są:
  a) Rada Fundacji
  b) Zarząd Fundacji
 2. Rada Fundacji jest organem nadzoru i kontroli, natomiast Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym.

 §6

 1. Rada Fundacji jest najwyższą władzą Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z Fundatorów wymienionych w § 3 ust. 1 (z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego artykułu) oraz członków Rady Fundacji powołanych w trybie ust.4 niniejszego artykułu.
 3. Mandat członka Rady Fundacji wygasa w przypadku: śmierci, złożenia pisemnej rezygnacji, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji, Przewodniczącego Rady Fundacji albo co najmniej 10 członków Rady Fundacji może poszerzyć swój skład o osoby fizyczne zasłużone w działalności patriotycznej większością dwóch trzecich głosów w głosowaniu tajnym podjętym w obecności co najmniej połowy dotychczasowego składu Rady Fundacji.
 5. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoją funkcje nieopłatnie.

§7

 1. Rada Fundacji w głosowaniu tajnym wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz od jednego do pięciu Wiceprzewodniczących Rady.
 2. Przewodniczący Rady Fundacji wraz z Wiceprzewodniczącymi stanowią Prezydium Rady, które kieruje pracami Rady i reprezentuje Radę na zewnątrz. Pracami Prezydium Rady Fundacji kieruje Przewodniczący, a podczas jego nieobecności lub wygaśnięcia Rady wcześniej wskazany Wiceprzewodniczący Rady, albo przy braku takiego wskazania Wiceprzewodniczący Rady najstarszy wiekiem.
 3. Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
 4. Posiedzenia Rady zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady. Zdanie drugie ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 5. Na pisemny wniosek Zarządu Fundacji lub co najmniej 10 członków Rady Fundacji Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady w terminie miesiąca od otrzymania wniosku. W przypadku bezczynności Przewodniczącego Rady lub osoby go zastępującej wnioskodawca po ponowieniu wniosku może samodzielnie zwołać posiedzenia Rady powiadamiając wszystkich członków Rady.
 6. Członków Rady powiadamia się o posiedzeniu Rady i planowanym porządku obrad poprzez wysyłkę listu poleconego z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem lub w przypadku wskazania adresu mailowego pocztą elektroniczną z 5 dniowym wyprzedzeniem. Za skuteczna uznaje się wysyłkę pod ostatnio wskazany adres.
 7. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków (przy zastrzeżeniu prawidłowego powiadomienia wszystkich członków Rady) z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 oraz § 10 ust.2.

§8

 1. Do zakresu działania Rady Fundacji należy:
  • nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności nad działalnością Zarządu Fundacji;
  • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
  • występowanie do Zarządu Fundacji z wnioskami  z przeprowadzonych kontroli;
  • opiniowanie programu działania Fundacji przedstawianego przez Zarząd Fundacji;
  • ewentualny wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych sporządzonych przez Zarząd Fundacji;
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji przygotowanych przez Zarząd Fundacji oraz udzielanie lub odmowa udzielenia corocznego
  • absolutorium członkom Zarządu Fundacji z wykonania przez nich obowiązków;
  • opiniowanie propozycji tworzenia przez Fundacje oddziałów;
  • opiniowanie propozycji przystępowania do organizacji krajowych lub międzynarodowych, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, polskich i zagranicznych spółek kapitałowych oraz innych osób prawnych;
  • powoływanie i odwoływanie likwidatorów Fundacji;
  • podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu, likwidacji Fundacji oraz połączenia Fundacji z innym podmiotem.
 2. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu Fundacji i pracowników sprawozdań oraz wyjaśnień, a także dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.
 3. Rada Fundacji może uchwalić regulamin Rady Fundacji, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§9

 1. Zarząd Fundacji jest powoływany przez Radę Fundacji i składa się z jednej do dziesięciu osób, w tym Prezesa Fundacji oraz osób funkcyjnych wskazanych w regulaminie Zarządu.
 2. Kadencja Zarządu Fundacji trwa cztery lata i upływa z dniem posiedzenia Rady Fundacji, na którym jest rozpatrywane sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni rok pełnienia kadencji.
 3. Zarząd uchwala swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Prezydium Rady Fundacji.
 4. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
  • prowadzenie bieżącej działalności Fundacji,
  • reprezentacja Fundacji na zewnątrz,
  • przygotowywanie programów działania Fundacji,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  • przyjmowanie darowizn, subwencji, spadków, zapisów na rzecz Fundacji.
 5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji – jej reprezentacji na zewnątrz – dokonuje wspólnie dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

§10

 1.  Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 2. Zmiana Statutu Fundacji wymagania wcześniejszego przesłania projektu zmian wszystkim członkom Rady Fundacji z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz jej przegłosowania większością dwóch trzecich głosów w głosowaniu tajnym podjętym w obecności co najmniej połowy składu Rady Fundacji.