Regulamin Klubów IJORegulamin Klubów Instytutu Jana Olszewskiego

1

Kluby „Instytutu Jana Olszewskiego”, zwane dalej Klubami, są nierejestrowanymi stowarzyszeniami, zrzeszającymi osoby fizyczne. Uczestnictwo w Klubach oparte jest na zasadzie dobrowolności.

2

Celem działania Klubów, jest upowszechnianie postaci i dorobku Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Jana Olszewskiego oraz postaw i wartości, którym kierował się on w działalności publicznej. W swojej aktywności Kluby powinny działać w sposób zgodny z kierunkami określanymi przez Zarząd Fundacji „Instytut Jana Olszewskiego” z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000818495, zwanej dalej Fundacją. Do powołania Klubu potrzebne są minimum trzy osoby.

3

W okresie założycielskim Zarząd Fundacji wydaje pełnomocnictwo osobie upoważnionej do zorganizowania spotkania założycielskiego Klubu.

4

Przewodniczącym Klubu jest osoba wybrana przez członków Klubu na spotkaniu założycielskim Klubu. Zasady wyboru i odwoływania ustala Klub. Klub rozstrzyga też o ewentualnym powołaniu na inne funkcje (zastępca, sekretarz itp.). Przewodniczący Klubu organizuje pracę Klubu, prowadzi listę jego członków oraz decyduje o wpisaniu członka Klubu na listę. Skreślenia z listy dokonuje Przewodniczący Klubu za zgodą Zarządu Fundacji.

5

W spotkaniach Klubu mogą brać udział członkowie Klubu, jak również osoby do Klubu nienależące za zgodą przewodniczącego Klubu. O charakterze spotkania decyduje Przewodniczący Klubu.

6

Zarząd Fundacji rejestruje i rozwiązuje Kluby. Uchwała o rozwiązaniu Klubu następuje w razie podejmowania przez Klub działań sprzecznych w niniejszym regulaminem. Przewodniczący Klubu występuje do Zarządu Fundacji o prawo do używania nazwy Fundacji oraz jej logo. Zarząd Fundacji może to prawo cofnąć. Zarząd Fundacji koordynuje działania informacyjne Klubów o zasięgu ogólnokrajowym.

7

Kluby mogą zrzeszać się w większe jednostki terytorialne. Zrzeszenie w regiony jest dobrowolne, a koordynatorzy takiej jednostki wybierani są przez przewodniczących Klubów zrzeszenia terytorialnego zwykłą większością głosów. Wybór koordynatora zatwierdza Zarząd Fundacji.

8

Zjazd klubów zwoływany jest na wniosek Zarządu Fundacji. Na zjeździe Klubów każdy zarejestrowany Klub ma prawo do jednego głosu. W imieniu Klubu głosuje jego Przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona. Uchwały zjazdu Klubów zapadają zwykłą większością głosów.

9

Zmian w niniejszym Regulaminie dokonywać może wyłącznie Zarząd Fundacji.