Kluby IJOKluby Instytutu Jana Olszewskiego – Zawsze bliżej ludzi!

Instytut Jana Olszewskiego, to nowoczesny think tank, którego celem jest odnowa życia społeczno-politycznego w Polsce. Tworzymy nowoczesne rozwiązania dla Polski. Budujemy przestrzeń porozumienia i dialogu. Promujemy wartości umacniające narodową wspólnotę. Naszym patronem jest Jan Olszewski, pierwszy premier wolnej Polski. Dla większości naszych rodaków niekwestionowany autorytet moralny, polityczny, prawniczy. Mąż stanu, którego życiorys stanowi dla Nas inspirację i żywą pobudkę do działania. Uświadamia nam jak ważne jest zaangażowanie w pracę na rzecz dobra publicznego. Instytut Jana Olszewskiego, to wspólnota ekspertów z wielu dziedzin życia społeczno-politycznego, samorządowców, menadżerów i lokalnych aktywistów. Pragnąc poszerzać tę wspólnotę, budować harmonię wielu aktywności i zwiększać siłę oddziaływania, zdecydowaliśmy się na powołanie Klubów Instytutu Jana Olszewskiego. Tylko działając wspólnie możemy zmienić oblicze polskiego życia publicznego. Tylko dzięki wspólnej wiedzy i doświadczeniom możemy sprofesjonalizować działanie administracji państwowej i samorządowej. Tylko łącząc nasze głosy możemy przebić się przez mur dezinformacji i propagandy.

 

DOŁĄCZ DO NASZEJ WSPÓLNOTY

Instytut Jana Olszewskiego zaprasza do włączenia się w budowę nowoczesnego „Programu Przyszłości”. Zainspiruj nas ciekawym rozwiązaniem, zwróć naszą uwagę na istotny problem lub zostań naszym ekspertem. Zbuduj przy naszej współpracy program dla swojego środowiska lokalnego. Weź udział w zbieraniu podpisów pod ważną inicjatywą ogólnopolską. Pomóż nam zorganizować konferencję programową lub debatę ekspercką. Wspólnie z Nami upamiętnij postać i dorobek Jana Olszewskiego. Zależy nam na tym, by szereg samorządów w Polsce otrzymało naszą prośbę o nadanie jednej z ulic, rond lub skwerów imienia Jana Olszewskiego. Przygotowaliśmy specjalne tablice poświęcone pamięci Premiera. Sfinansowaliśmy ich powstanie i chcemy z władzami samorządowymi doprowadzić do umieszczenia ich w stosownych miejscach. Profesor Zbigniew Girzyński przygotował specjalny wykład o „Pierwszym Rządzie Wolnej Polski” – rządzie Jana Olszewskiego. Za pośrednictwem powstających Klubów Instytutu Jana Olszewskiego pragniemy przedstawić ten wykład szerszej publiczności. Ile jest małych, lokalnych organizacji, zajmujących się bardzo konkretnymi celami, które nie mają żadnych szans przebicia się przez system? Mają pomysły, inicjatywy ale nie wiedzą jak je zrealizować? My mamy doświadczenie, wiedzę i możemy pomóc. Chcemy nawiązać współpracę po to, by przygotować nowych, zaangażowanych w lokalne sprawy ludzi do startu w wyborach samorządowych. Pragniemy promować lokalnych liderów.

 

                                                                                                                                                                                    Zapraszamy

Zarząd Instytutu Jana Olszewskiego

Regulamin Klubów Instytutu Jana Olszewskiego

1

Kluby „Instytutu Jana Olszewskiego”, zwane dalej Klubami, są nierejestrowanymi stowarzyszeniami, zrzeszającymi osoby fizyczne. Uczestnictwo w Klubach oparte jest na zasadzie dobrowolności.

2

Celem działania Klubów, jest upowszechnianie postaci i dorobku Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Jana Olszewskiego oraz postaw i wartości, którym kierował się on w działalności publicznej. W swojej aktywności Kluby powinny działać w sposób zgodny z kierunkami
określanymi przez Zarząd Fundacji „Instytut Jana Olszewskiego” z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000818495, zwanej dalej Fundacją. Do powołania Klubu potrzebne są minimum trzy osoby.

3

W okresie założycielskim Zarząd Fundacji wydaje pełnomocnictwo
osobie upoważnionej do zorganizowania spotkania założycielskiego
Klubu.
4
Przewodniczącym Klubu jest osoba wybrana przez członków Klubu na
spotkaniu założycielskim Klubu. Zasady wyboru i odwoływania ustala
Klub. Klub rozstrzyga też o ewentualnym powołaniu na inne funkcje
(zastępca, sekretarz itp.). Przewodniczący Klubu organizuje pracę
Klubu, prowadzi listę jego członków oraz decyduje o wpisaniu członka
Klubu na listę. Skreślenia z listy dokonuje Przewodniczący Klubu za zgodą
Zarządu Fundacji.
5
W spotkaniach Klubu mogą brać udział członkowie Klubu, jak również
osoby do Klubu nienależące za zgodą przewodniczącego Klubu. O
charakterze spotkania decyduje Przewodniczący Klubu.
6
Zarząd Fundacji rejestruje i rozwiązuje Kluby. Uchwała o rozwiązaniu
Klubu następuje w razie podejmowania przez Klub działań sprzecznych
w niniejszym regulaminem. Przewodniczący Klubu występuje do
Zarządu Fundacji o prawo do używania nazwy Fundacji oraz jej logo.
Zarząd Fundacji może to prawo cofnąć. Zarząd Fundacji koordynuje
działania informacyjne Klubów o zasięgu ogólnokrajowym.
7
Kluby mogą zrzeszać się w większe jednostki terytorialne. Zrzeszenie w
regiony jest dobrowolne, a koordynatorzy takiej jednostki wybierani są
przez przewodniczących Klubów zrzeszenia terytorialnego zwykłą
większością głosów. Wybór koordynatora zatwierdza Zarząd Fundacji.
8
Zjazd klubów zwoływany jest na wniosek Zarządu Fundacji. Na zjeździe
Klubów każdy zarejestrowany Klub ma prawo do jednego głosu. W
imieniu Klubu głosuje jego Przewodniczący lub osoba przez niego
wyznaczona. Uchwały zjazdu Klubów zapadają zwykłą większością
głosów.
9
Zmian w niniejszym Regulaminie dokonywać może wyłącznie Zarząd
Fundacji.