Deklaracja ideowaMy Fundatorzy, pragnąc wypełnić testament polityczny naszego mentora Jana Olszewskiego, a także upamiętnić jego postać oraz dokonania powołujemy do życia fundację pod nazwą Instytut Jana Olszewskiego.

Jan Olszewski, to postać wielowymiarowa. Wybitny polityk, urzędnik państwowy, ale też znakomity prawnik. Intelektualista o szerokich horyzontach, który potrafił wyjść i rozmawiać prostym językiem ze zwykłymi ludźmi. Publicysta nie bojący się używać noża krytyki, ale też wrażliwy aktywista pełen społecznej empatii. Emanujący spokojem i powagą mąż stanu, który w obliczu historycznych wyzwań nie wahał się odważnie stanąć do walki o niepodległość, wolność i praworządność.

Jan Olszewski, to także symbol. Uosobienie wartości, które wybijały się na pierwszy plan zawsze wtedy, kiedy trzeba było dokonywać trudnych wyborów. Wartości takich jak honor, prawda, odwaga, lojalność, a nade wszystko wierność ojczyźnie. Wychowany w rodzinie o tradycjach niepodległościowych sam dzielnie w mundurze harcerskim stawał do walki w Powstaniu Warszawskim. Nie bał się szykan, gdy jako publicysta w czasach PRL bronił pamięci żołnierzy Armii Krajowej i pisał o nadużyciach w wymiarze sprawiedliwości. Toczył nierówne boje z systemem komunistycznym, gdy na salach sądowych przyszło mu bronić działaczy niepodległościowych. Wierzył wówczas całym sercem w uniwersalne pojęcia praworządności i sprawiedliwości. Nie bał się położyć na szali własną karierę polityczną, gdy jako premierowi przyszło mu walczyć o prawdę i przyszłość Ojczyzny wolną od sieci postkomunistycznych układów. Nade wszystko jednak każdym swoim słowem i uczynkiem nadawał sens pojęciu uczciwość.

Jan Olszewski wierzył w siłę prawdziwej demokracji. W społeczny dialog. W Polskę, która jest w stanie stworzyć przestrzeń wolności dla nawet najbardziej skrajnych poglądów. Wierzył we wspólnotę. W budowanie porozumienia ponad podziałami, o ile było ono zbudowane na prawdzie. O ile jego celem była Polska.

 

Wartości

Instytut Jana Olszewskiego pragnie budować wzorem swego Patrona przestrzeń dialogu i porozumienia. Platformę wymiany poglądów i inkubator dobrych projektów służących Ojczyźnie.

Podążając za spuścizną Jana Olszewskiego pragniemy promować w życiu publicznym takie wartości jak honor i uczciwość.

Zwracać uwagę na potrzebę lojalności obywateli względem państwa, ze szczególnym uwzględnieniem urzędników państwowych.

Uświadamiać konieczność budowy autorytetu instytucji państwa i dbałości o jego kondycję.

Edukować młode pokolenie czym jest postawa patriotyczna i jak należy się nią kierować w dzisiejszym świecie.

Uwrażliwiać zarówno urzędników państwowych jak i zwykłych obywateli na problemy najsłabszych i wykluczonych. Uczyć społecznej empatii i solidarności.

Bronić zasad demokratycznych, praworządności i sprawiedliwości w każdym wymiarze życia publicznego.

Umacniać narodową wspólnotę.

Cele

Instytut Jana Olszewskiego za główny cel stawia sobie upamiętnienie postaci i dorobku Jana Olszewskiego. Dorobek ten nie jest jednak li tylko zamkniętą kartą historii. To zadanie dla każdego Polaka. Żywa pobudka do działania. Dostrzegamy w nim obowiązek jaki każdy z Nas ma do wykonania. Obowiązek aktywnego zaangażowania w sprawy państwa i społeczeństwa. W promowanie wartości wspólnotowych. Prowadzenie dialogu i pracy eksperckiej. Służenia wiedzą i doświadczeniem tam, gdzie może ono przysłużyć się dobru publicznemu.

Instytut Jana Olszewskiego promuje dorobek swego Patrona w przestrzeni mediów cyfrowych i tradycyjnych. Organizuje debaty i konferencje. Wydaje publikacje i tworzy analizy eksperckie. Aktywizuje społeczności młodzieżowe i środowiska branżowe. Wspiera projekty samorządowe. Angażuje się wszędzie tam, gdzie może dać świadectwo wartościom uosabianym przez Jana Olszewskiego.

Instytut Jana Olszewskiego, to otwarta przestrzeń do działania dla każdego Polaka, któremu leży na sercu przyszłość Ojczyzny.